Начало    УСЛУГИ    Застраховки 
Застраховки
 
ЗАСТРАХОВКА "ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА"

Застраховка „Пътуване в чужбина” е една от защитните програми, която Ви препоръчваме, за да си осигурите спокойна и приятна почивка или бизнес пътуване извън страната.
Тази застраховка покрива широк спектър от неотложни и непредвидени медицински разходи до предпочитания от Вас лимит.
При необходимост, с нея получавате гарантирана денонощна подкрепа за Вас и Вашите близки, когато сте далеч от дома.
СПЕЦИАЛНИ УСЛОВИЯ ПО ЗАСТРАХОВКА “ПЪТУВАНЕ В ЧУЖБИНА”
Раздел I. ПОНЯТИЯ
Чл. 1. По смисъла на тези специални условия:
1. Застрахователен договор (застрахователна полица), наричан за краткост “договора” (“полицата”), се състои от тези Общи условия, Специални условия и добавъци (ако има такива). Субсидиарно приложение намира българското законодателство.
2. Специални условия (опис на полицата), са част от договора, която съдържа конкретните имена, адреси, срокове, дати, суми и условия, както и подписите на страните по договора.
3.Страни по договора са Застрахователят и Застрахованият.
4. Застраховател е ЗАД “Булстрад Живот”, със седалище и адрес на управление: гр. София 1301, ул. “Света София”No6
5. Застраховащ е лицето, което сключва договора за застраховка със Застрахователя и плаща определената в договора премия. В случай, че застраховката е върху живота на Застраховащия, той е и Застрахован.
6. Застраховане физическото лице, върху чийто живот се сключва застраховката.
7. Срок на застраховката е срокът, през който Застрахователят покрива поетите рискове.
8. Застрахователно събитиее събитие, настъпило със Застрахования през застрахователния срок, което съобразно покритите рискове по договора води до изплащане на застрахователна сума или процент от нея.В настоящият случай, застрахователно събитие може да бъде:
  • настъпване на злополука,
  • първично диагностициране на акутно заболяване.
9. Злополукае непредвидено, случайно и внезапно събитие с външен за Застрахования произход, настъпило през срока на за страховката, и против неговата воля, което причинява на Застрахования телесно увреждане (открито или вътрешно нараняване, счупване или спукване на кост, изкълчване на става, скъсване или разтягане на сухожилие или мускул, обгаряне или измръзване на телесна
повърхност, отравяне, задушаване или удавяне).
10. Заболяване е съвкупност от оплаквания или клинични прояви, диагностицирани в лицензирано лечебно заведение за първи път през срока на застраховката и регистрирани в официален медицински документ, които причиняват неработоспособност или смърт. За дата на настъпване на заболяването се приема датата на първичното му диагностициране.
11. Акутно заболяване е заболяване, което възниква остро, внезапно и непредвидено, представлява опасност за живота или здравето на Застрахования и изисква спешна и неотложна медицинска намеса.
12. Предварително съществуващо заболяване или състояниее заболяване или медицинско състояние, за което Застрахования е получил лечение, търсил е медицински съвет или е узнал за съществуванет
о му преди началото на застрахователния срок.
13. Медицински разходи включва следните разходи:
а) разходи за медицински преглед, изследвания, лечение и хирургическа намеса.
б) разходи за лекарства, медицински средства и употреба на медицински уреди.
в) разходи за стационарно лечение.
г) разходи, направени за превозване по спешност на Застрахования с линейка от мястото на злополуката или мястото където е настъпило заболяването до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ.
д) разходи за репатриране на Застрахован, който е на стационарно лечение в чужбина до болница в страната на местоживеенето му.
е) разходи за репатриране на тленните останки на Застрахования до местоживеенето му.
14. Непредвидени и неотложни медицински разходи са медицински разходи, спешно наложили се в резултат на злополука или внезапно започнало акутно заболяване, чието неизвършване би довело до:
  • постоянна опасност за здравето на Застрахования;
  • сериозно влошаване на телесните функции;
  • други сериозни последствия, касаещи здравето и живота на Застрахования.
Не са непредвидени и неотложни медицински разходи, разходите за лечение на хронични заболявания, при които симптомите са близки до тези на акутните заболявания, но които са съществували преди на
чалото на срока на застраховката.

Раздел ІI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 2.Настоящите Специални Условия се отнасят до събития, настъпили по време на пътуване или престой на физически лица, на възраст между 1 и 80 години, извън територията на Република България,
а в случаите, когато се застраховат чуждестранни лица, и извън територията на страната, чийто граждани са.
Чл. 3.(1) В случай на акутно заболяване или злополука, налагащи ползването на медицински услуги, Застрахованият или негов представител са длъжни да се обърнат към Асистиращата компания -
КОРИС Интернешънъл, откъдето ще получат указания за здравните заведения и лекари, при които може да се проведе лечението.
(2) Уведомяването се извършва на денонощните телефони на КОРИС Интернешънъл в София.
Чл. 4.(1)Когато има опасност за живота на Застрахования или същия е в безпомощно състояние, лечението се извършва в най-близкото лечебно заведение.
(2) В случай по ал. 1, Застрахованият трябва да информира Асистиращата компания незабавно след преодоляване на кризата за състоянието си и да изпълнява дадените му указания относно продължението на лечението.
(3) Застрахованият е длъжен да представи на здравното заведение и Асистиращата компания застрахователна полица в оригинал.

Раздел IІI. ПОКРИТИ РИСКОВЕ
Чл. 5.В зависимост от уговорените условия се покриват следните рискове:
1. Възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи, които са пряка и непосредствена последица от настъпването на акутно заболяване на Застрахования, не са следствие на изключения от застрахователното покритие и са в лимита на застрахователната отговорност.
2. Възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи, които са пряка и непосредствена последица от настъпването на злополука със Застрахования, не са следствие на изключения о
т застрахователното покритие и са в лимита на застрахователната отговорност;
3. Възникване на непредвидени и неотложни медицински разходи за стоматологично обезболяване в случай на абсцес, пулпит или екстракция с лимит до 100 евро.
4. Медицинско транспортиране на български граждани до болница в Република България.
5. Смърт на Застрахования, която е пряка и непосредствена последица от злополука със Застрахования, не е следствие на изключения от застрахователното покритие и е в лимита на застрахователната отг
оворност;
6. Репатриране на тленни останки в случай на смърт в следствие на злополука.

Раздел IV. ИЗКЛЮЧЕНИЯ ОТ ЗАСТРАХОВАТЕЛНОТО ПОКРИТИЕ

Чл. 6.(1)Застрахователят не покрива смърт или медицински разходи, които са причинени пряко или косвено от:
1. предумишлено самонараняване, самоубийство, или опит за самоубийство (независимо дали Застрахованият е бил вменяем или невменяем), както и опит за убийство;
2. извършване или опит за извършване на престъпление от общ характер от страна на Застрахования; изпълнение на смъртна присъда или злополука, настъпила докато Застрахованият е задържан от органите на властта или се намира в затвор;
3. война или военни действия, въстание, държавен преврат, бунт или други подобни социални явления;
4. ядрени взривове, радиоактивно излъчване, радиоактивно, химическо или биологическо замърсяване, природни бедствия и всички други подобни събития с масови последици;
5. заболяване от Синдрома на придобита имунна недостатъчност (СПИН), независимо как е придобит или наречен, или заразяване с вируса на СПИН;
6. самолечение, неспазване на лекарските предписания;
7. бременност (включително извънматочна), раждане, аборт, контрацептивни мерки или стерилизация и произтичащите от тях усложнения или заболявания.
8. сбиване от страна на Застрахования;
9. практикуване на високорискови дейности. За такива се считат всички видове моторни, летателни, въздухоплавателни, водоплавателни и подводни спортове и занимания, скокове от високо, катерения, изискващи специална екипировка и спелеология. Застраховката покрива любителски спортни занимания само при допълнително заплатена премия.
10. употреба на алкохол, наркотици и други упойващи или стимулиращи вещества. При злополуки с водачи на моторно превозно средство в резултат на пътно транспортно произшествие
се взима под внимание законно определеното ниво на алкохол в кръвта за страната, където е
настъпило събитието;
11. боравене с оръжие;
12. предварително съществуващо заболяване или състояние в резултат на хронично или предшестващо заминаването заболяване, освен в случаите, когато симптомите са внезапни, остри и непосредствено застрашават живота на Застрахования;
13. други събития, настъпили в следствие на излагане на опасност, преднамерено действие или груба небрежност от страна на Застрахования.
(2) Застраховката не покрива смърт на лица под 14 години или на недееспособни лица, както и смърт на лица над 65 години.
(3) Не се включват в обхвата на покритието за медицински разходи и следните разходи:
1. разходи, свързани с преглед, лечение и хирургическа намеса, които не са извършени от правоспособен лекар или лицензирано лечебно заведение;
2. разходи, свързани с медицински преглед и изследвания при които не е диагностицирано заболяване или не е констатирано настъпването на злополука със застрахованото лице;
3. разходи, свързани с венерически болести, лечение на стерилитет, промяна на пола или имплантиране, трансплантация на органи, както и произтичащите от тях усложнения или заболявания;
4. разходи за рехабилитация, физиотерапия, кинезитерапия, както и всякакви
разходи, произтичащи от допълнително оздравително лечение
или възстановяване в минерални бани или лечебни станции, санаториуми, оздравителни или други подобни заведения;
5. разходи за медицинска помощ оказана от хомеопати или доктори натуралисти;
6. медицинска помощ оказана от близки или съпруг/съпруга;
7. разходи за медицинско репатриране или репатриране на тленните останки, когато не е извършено от Асистиращата компания КОРИС Интернешънъл, разходи направени след репатрирането, както и разходи за репатриране на тленни останки, когато смъртта е настъпила в следствие на заболяване;
8. всякакви разходи свързани с предварително съществуващо заболяване или състояние на Застрахования;
9. разходи за стоматологично лечение и поставяне на изкуствени зъби или протези, за поставяне или подмяна на пломби, за поставяне, подмяна или ремонт на коронки и мостове;
10. разходи за лечение на психични заболявания или психични разстройства;
11. разходи за ефективна или козметична хирургия, която е предназначена за корекция на външен вид;
12. всякакви разходи за експериментални и изследователски услуги;
13. всякакви разходи за медицинско наблюдение или изследване, или диагностични изследвания, които са част от рутинно физическо изследване или проверка на здравето, включително ваксинации, разходи за стъкла на очила, контактни лещи, слухови апарати, протези и оборудване и други подобни здравни стоки и услуги;
14. разходи за личен комфорт при стационарно лечение като: телевизор, радио, фризьорски или бръснарски услуги;
15. всяка част от разходите, която надхвърля обичайно необходимите и присъщи разходи, които са покрити съгласно условията на застрахователния договор;
16. всякакви разходи, които са следствие на слънчево изгаряне или изгаряне в солариум, както и всякакви разходи, които са следствие на слънчев и/или топлинен удар, измръзване.
17. разходи за издаване на удостоверения, както и разходи свързани с превод на медицински документи по Раздел XI.
(4) Не се покриват медицински разходи, извършени от лечебни заведения, посочени изрично в Приложение No 1 към настоящите специални условия.

Раздел V. ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ

Чл. 7. В случай на покрита, съгласно условията на застрахователния договор смърт в следствие
на злополука, Застрахователят изплаща застрахователната сума за смърт в следствие на злополука.
Чл. 8.(1) В случай на непредвидени и неотложни медицински разходи, Застрахователят носи отговорност само за реално извършени медицински разходи, които са до размера на застрахователната сума за медицински разходи.
(2) В случай, че Застрахованият не е ползвал услугите на Асистиращата компания, лимитът на отговорност на Застрахователя е в размер до 150 евро.
Чл. 9.В случай, че съществуват други застрахователни договори, които осигуряват на Застрахования аналогично застрахователно покритие за медицински разходи, Застрахователят отговаря пропорционално на направените разходи, като неговият дял във всеки вид разходи е равен на
стойността на разходите, разделена на броя на договорите покриващи този вид разходи, но не повече от лимита оказан в полицата.
Чл. 10. Застрахователят покрива непредвидените и неотложни медицински разходи, покрити съгласно застрахователния договор, които са извършени до 15 дни от датата на настъпване на застрахователното събитие.
Чл. 11.Застрахователят и/или Асистиращата компания не носят отговорност за забавяне или неизпълнение на задълженията си, ако те са предизвикани от стачки, експлозии, демонстрации, ограничения на свободното придвижване,саботаж, тероризъм, гражданска война или война,
последиците от радиоактивно лъчение или всяко друго неочаквано затруднение.

Раздел VІ. СКЛЮЧВАНЕ И СРОК НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНАТА ПОЛИЦА
Чл. 12.Застрахователната полица се сключва за едно лице и/или членовете на семейството му, или за организирана група от хора. В случаите, когато се застрахова организирана група от хора, към полицата се прилага списък на Застрахованите, който е неразделна част от нея.
Чл. 13.В полицата задължително се вписват данните на Застрахования/Застрахованите –име, адрес и ЕГН (или друг персонифициращ го номер).
Чл. 14. Застрахователното покритие е валидно за срока, указан в полицата. Ако не е отбелязано друго, полицата влиза в сила от 0:00 часа на деня, следващ датата на издаване.